Centrum Medyczno-Stomatologiczne

Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko

 

Jednostka organizacyjna: Centrum Medyczno-Stomatologiczne MEDENT Tomasz Babijczuk w Bolesławcu

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art.32c pkt.2

 

Centrum Medyczno-Stomatologiczne MEDENT Tomasz Babijczuk, ul. Czesława

Miłosza 1, 59-700 Bolesławiec, wykonuje działalność medyczną związaną z

narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

• stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące

• stosowaniu urządzeń, w których zainstalowano źródło promieniowania jonizującego

• stosowaniu zamkniętych źródeł promieniotwórczych w celu kontroli przyrządów

pomiarowych

• uruchamianiu pracowni obejmujących obszar rentgenodiagnostyki.

 

Wszelka działalność prowadzona przez Centrum Medyczno-Stomatologiczne MEDENT

jest zgodna z obowiązującymi przepisami Prawa Atomowego. Dla prowadzonego

obszaru działalności posiadamy stosowne, wymagane decyzje Dolnośląskiego

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zgody Głównego

Inspektora Sanitarnego.

Bezpieczeństwo ogółu ludności i pracowników gwarantujemy poprzez:

• nadzór przez inspektora ochrony radiologicznej nad bezpiecznym stosowaniem

źródeł promieniotwórczych oraz urządzeń wytwarzających promieniowanie

jonizujące,

• zapewnienie pacjentom i pracownikom, odpowiednich do prowadzonych czynności,

środków ochrony indywidualnej,

• zakwalifikowanie personelu biorącego udział w procedurach medycznych do

właściwej kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące oraz objęcie ich

okresowymi pomiarami dawek,

• objęcie personelu obowiązkowymi szkoleniami z zakresu ochrony radiologicznej,

oraz zobowiązaniu go do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i poszerzania

wiedzy z zakresu stosowanych procedur,

• przeprowadzanie oceny narażenia ogółu ludności,

• zagwarantowaniu pełnej sprawności wszystkich urządzeń wytwarzających

promieniowanie jonizujące poprzez wykonywanie codziennej i okresowej kontroli

jakości oraz przeglądów serwisowych zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń

i obowiązującymi przepisami prawa,

• stosowanie, odpowiednio dobranych do charakteru prowadzonych procedur, osłon

stałych, potwierdzonych wynikami pomiarów dozymetrycznych przeprowadzonych

przez PWIS.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, procedury przeprowadzane w ramach

rentgenodiagnostyki nie spowodowały zwiększonego narażenia na promieniowanie

jonizujące osób z ogółu ludności oraz pracowników biorących udział

w przeprowadzanych procedurach medycznych. Zmierzone wartości dawek

efektywnych nie przekroczyły dopuszczalnych dawek granicznych określonych

w Rozporządzeniu Rady Ministrów, tj.:

• dla pracowników: 6 mSv/rok;

• dla ogółu ludności: 1 mSv/rok

 

Ponadto, w tym samym okresie, nie miały miejsca żadne sytuacje awaryjne, mające

wpływ na zwiększenie narażenia osób z ogółu ludności oraz pracowników na

promieniowanie jonizujące.