Centrum Medyczno-Stomatologiczne

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC PACJENTÓW, DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


ZGODNY z Art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 

1)      administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczno-Stomatologiczne MEDENT Tomasz Babijczuk, z siedzibą przy ul. Czesława Miłosza 1, 59-700 Bolesławiec,
zwanym dalej ADO,

2)      Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

a)      na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz

b)      w celu udokumentowania Państwa stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,

a co za tym idzie odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

3)      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej,
Jeśli nastąpi potrzeba przekazania informacji do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych zostaną państwo o takim fakcie poinformowani osobą informacją.

4)      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych (np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)

5)      posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

6)      w przypadku naruszeń przepisów ochrony danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest: PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, tel. 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl

7)      podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe do realizacji celów Ochrony Zdrowia,

8)      Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

9)      Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.